Obsah

Životní situace

« Zpět na Výsledky hledání

Poskytování informací o stavu životního prostředí

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Poskytování informací o stavu životního prostředí

4. Základní informace k životní situaci

Každý občan má právo znát stav životního prostředí ve svém okolí.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb., zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí, na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů.
Stanoví:
 • podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
 • přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
 • základní podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací a důvody, pro které mohou povinné subjekty podle tohoto zákona odepřít zpřístupnění informace,
 • aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí a podporu používání zařízení umožňující dálkový přístup,
 • pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorová data pro účely politik životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí a zpřístupňování prostorových dat prostřednictvím síťových služeb na Národním geoportálu INSPIRE ("geoportál"),
 • vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.
Zpřístupňování údajů získaných pro statistické účely a zpřístupňování statistických informací se řídí zvláštním zákonem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat kterákoli fyzická či právnická osoba (dále jen "žadatel").

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel může za účelem získání informace o životním prostředí požádat povinný subjekt o zpřístupnění informace o životním prostředí. Svou žádost nemusí odůvodňovat.
Žadatel může v žádosti navrhnout formu, případně způsob, jichž má být použito při zpřístupnění informace. Pokud žádá o zpřístupnění informace na technickém nosiči dat, je povinen uhradit jeho cenu nebo přiložit k žádosti technicky použitelný nosič dat.
Pokud žadatel formu nebo způsob neurčí, případně pokud takové formy nebo způsobu nelze ze závažných důvodů využít, zvolí se způsob a forma zpřístupnění informace s ohledem na splnění účelu žádosti o zpřístupnění informace a její optimální využití žadatelem. V pochybnostech se využije především formy a způsobu, jež byly žadatelem využity k podání žádosti. Pokud povinný subjekt zpřístupní informaci byť i jen částečně v jiné než požadované formě, musí tento svůj postup odůvodnit.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou.
Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta, a dále musí být patrno, kdo ji podal.
V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění. Ve výzvě musí být určeno, v jakém směru je třeba žádost upřesnit.
Žadatel je povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů, v požadovaném rozsahu upřesnit. Pokud žadatel do 15 dnů od doručení výzvy žádost v požadovaném směru neupřesní, má se za to, že od své žádosti upustil.
V případě žádosti podané telefonicky, pokud ji nelze neprodleně vyřídit, je povinný subjekt oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné formě. Pro tento případ platí ustanovení o upřesnění žádosti přiměřeně.
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt nejdříve, nejpozději však do 15 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. To neplatí, pokud žadatel uvedl, že nemá možnost získat zveřejněnou informaci jiným způsobem.
Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Povinnými subjekty, které informace o životním prostředí zpřístupňují, se rozumí:
1
správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků,
2
právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí,
3
právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost vyřizují ty povinné subjekty (např. obecní a městské úřady), které mají požadovanou informaci k dispozici. Žádoucí je, aby se dotaz vyřizoval co nejblíže k žadateli.
Centrálně je možno získat informace na Ministerstvu životního prostředí, odboru vnějších vztahů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, e-mail: info@mzp.cz nebo posta@mzp.cz.
V případě, že je žádost podána u povinného subjektu, jenž nemá dotyčnou informaci k dispozici a současně nemá podle zvláštních právních předpisů povinnost takovou informaci mít, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže z tohoto důvodu poskytnout.
Pokud je dotazovanému povinnému subjektu známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost ve lhůtách stanovených ve větě první a uvědomí o tom žadatele.
Informace se zpřístupňují v pracovní době příslušných povinných subjektů, případně ve zvlášť stanovených úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné doklady nejsou požadovány, žádost však nesmí být anonymní.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
Povinné subjekty zpracují veřejně přístupný sazebník úhrad s uvedením podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě za nichž je možno od vybírání úhrad upustit.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Informaci je třeba zpřístupnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, ledaže by si zvláštní okolnosti výjimečně vynucovaly prodloužení této lhůty, nejvýše však do 60 dnů.
O takových okolnostech a o prodloužení lhůty musí být žadatel před uplynutím 30denní lhůty vyrozuměn.
V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti počíná lhůta pro zpřístupnění informace běžet dnem doručení upřesněné žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby si může příslušný povinný subjekt vyžádat další podklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu příslušného povinného subjektu.
V případě Ministerstva životního prostředí lze využít tyto adresy: info@mzp.cz nebo posta@mzp.cz.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.
Rozhodnutí o odepření poskytnutí informace nebo o utajení její oddělitelné části lze po vyčerpání řádných opravných prostředků napadnout žalobou u soudu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo životního prostředí - odbor vnějších vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

26. Kontaktní osoba

Jana Křížová, tel.: 267 122 054

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05.11.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

05.11.2010

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Omezení přístupu k informacím
Odepřeno bude zpřístupnění informace, pokud je vylučují předpisy:
 • o ochraně utajovaných informací,
 • o ochraně osobních nebo individuálních údajů a o ochraně osobnosti,
 • o ochraně duševního vlastnictví,
 • o ochraně obchodního tajemství.
Zpřístupnění informace může být rovněž odepřeno, pokud:
 • byla povinnému subjektu předána osobou, která k tomu nebyla podle zákona povinna a nedala předchozí písemný souhlas k zpřístupnění této informace,
 • by zpřístupnění této informace mohlo mít nepříznivý vliv na ochranu životního prostředí v místech, kterých se informace týká,
 • se žadatel domáhá informací opatřovaných v rámci přípravného řízení (vyšetřování) v trestních věcech, nebo se informace týká neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a jiných správních deliktech,
 • žádost byla formulována nesrozumitelně nebo příliš obecně a žadatel, ač byl k tomu vyzván, ji nedoplnil, nebo jde o anonymní žádost.
Dále je možno odepřít zpřístupnění informace, pokud:
 • se týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údajů,
 • žádost je formulována zjevně provokativně nebo obstrukčně,
 • žadatel již má požadovanou informaci prokazatelně k dispozici,
 • se týká vnitřních pokynů povinného subjektu, které se vztahují výhradně k jeho vnitřnímu chodu.
Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
Pokud povinný subjekt žádosti o zpřístupnění informace, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro zpřístupnění informace rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace. Je-li povinným subjektem pověřená osoba, která není podle zvláštních právních předpisů oprávněna vydávat rozhodnutí, vydá rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace povinný subjekt, který pověřenou osobu založil, zřídil, řídí nebo pověřil.
Rozhodnutí se nevydává v případě anonymní žádosti, nebo pokud žadatel nedoplnil svou žádost, ač k tomu byl řádně a včas vyzván.
Jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že rozhodl informace odepřít.