Obsah

Zpět

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Líně ze dne 25. 6. 2008

 

Usnesení
z. 9. zasedání Zastupitelstva obce Líně, konaného dne 25. června 2008 od 17.00 h v hasičské zbrojnici
 
I.                    Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
 
7/2008 Závěrečný účet obce za rok 2007 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 se závěrečným výrokem „bez výhrad“.
 
8/2008 Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2007, výsledek inventarizace majetku Mikroregionu Radbuza za rok 2007 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2007 se závěrečným výrokem „bez výhrad“.
 
9/2008 Závěrečný účet Mikroregionu Nýřansko za rok 2007 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nýřansko za rok 2007 se závěrečným výrokem „bez výhrad“.
 
10/2008 Formou doplnění žádosti požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků č. 1110 (GP), 1102/1 /PK) a 802/1 (EN) v k.ú. Líně do vlastnictví obce.
 
11/2008 Odprodej pozemku č. 1463/42 o výměře 226 m2 v k.ú. Vejprnice Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 22000,- Kč.
 
12/2008 Obsah prohlášení vlastníka pro domy čp. 417 – 440 za účelem realizace prodeje bytových jednotek v těchto domech.
 
13/2008 Znění nabídky na odkoupení bytových jednotek pro stávající oprávněné nájemce v domech čp. 417 – 440.
 
14/2008 Stanovení prodejní ceny bytových jednotek v domech čp. 417 – 440 prodávaných v souladu se zásadami prodeje schválenými usnesením zastupitelstva obce č. 5/2008 ze dne 31.3.2008 ve výši 1900,- Kč/m2 podlahové plochy.
 
15/2008 Záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na území bývalé skládky Sulkov.
 
 
II.                 Zastupitelstvo bere na vědomí:
 
16/2008Informaci starosty o realizaci stavebních akcí v roce 2008.
 
 
 
Bc. Michal Gotthart                                      Ladislav Vacek
 
 

                starosta                                                     místostarosta

Vyvěšeno: 26. 6. 2008

Datum sejmutí: 11. 7. 2008

Zpět