Obsah

Zpět

Vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška

č. 3/2003

 

o místních poplatcích

 

 

     Zastupitelstvo obce Líně se na svém zasedání dne  17. 12. 2003 usneslo vydat na základě §14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s §10 a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

I. část

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Druhy poplatků a jejich správa

 

     (1) Obec Líně vybírá tyto místní poplatky:

a)      poplatek ze psů

b)      poplatek za užívání veřejného prostranství

c)      poplatek ze vstupného

 

     (2) Správu poplatků uvedených v odst. 1 vykonává Obecní úřad Líně (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

II. část

POPLATEK ZE PSŮ

 

 

Čl. 2

Poplatník

 

     Poplatek ze psů platí držitelé psů starších 3 měsíců, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce Líně.

 

Čl. 3

Sazby poplatku

 

     (1) Sazby poplatku ze psů činí ročně:

 

za prvního psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a) sazba poplatku za psa chovaného
    v rodinném domku

70,- Kč

150,- Kč

b) sazba poplatku za psa chovaného
    v bytovém domě

200,- Kč

300,- Kč

 

     (2) Za psa chovaného v bytovém domě je podle této vyhlášky považován každý pes, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v bytovém domě se třemi a více bytovými jednotkami v územním obvodu obce Líně.

 

 

 

Čl. 4

Osvobození od poplatku

 

     (1) Poplatek se neplatí za psy, jejichž držiteli jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby těžce zdravotně postižené, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
a osoby, kterým držení a používání psa stanoví zvláštní zákon, např. myslivci.

 

     (2) Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku musí držitel psa uplatnit a prokázat poprvé při vzniku poplatkové povinnosti, jinak vždy na výzvu Obecního úřadu Líně.

 

     (3) Osvobození od poplatku nebo snížení poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který osvobození nebo snížení bylo povoleno.

 

 

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 

     Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, rovněž je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů od jejího vzniku.

 

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

     (1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to do 15. března každého roku.

 

     (2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

 

Čl. 7

Známky pro psy

 

     (1) Správce poplatku vydá držitelům psů za úhradu známky pro psy, na nichž je vyznačeno jméno obce a evidenční číslo psa.

 

     (2) Držitelé psů jsou povinni zajistit, aby psi známku skutečně nosili. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

 

     (3) Známka je nepřenosná na jiného psa.  

 

 

 

 

 

III. část

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Čl. 8

Poplatník

 

     (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzická nebo právnická osoba za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládky stavebního materiálu, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce.

 

     (2) Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit jeho zaplacení komukoliv z nich.

 

 

Čl. 9

Veřejné prostranství

 

     Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

       

 

Čl. 10

Poplatková povinnost

 

     (1) Poplatková povinnost vzniká od počátku skutečného užívání veřejného prostranství. Předem je nutno dohodnout s Obecním úřadem Líně rozsah užívání veřejného prostranství
i dobu, po kterou bude veřejné prostranství užíváno.

 

     (2) Poplatková povinnost končí dnem ukončení užívání veřejného prostranství, tj. dnem, kdy bylo toto prostranství uvedeno do původního stavu.

 

     (3) Pro stanovení výše poplatku se považuje část kalendářního dne za celý den, část kalendářního měsíce za  celý měsíc a každý započatý m2 užívaného veřejného prostranství za celý m2. V případě roční sazby se při užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 rok poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

 

Čl. 11

Sazby poplatku

 

     Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství činí:

 

1. Za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb:

a)      za krátkodobé umístění ………………………………………………5,-  Kč/1 m2 a den

b)      za trvalé umístění …………………………………………………..200,-  Kč/1 m2 a rok

 

2. Za umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje (stánek, kiosek, pult.):

a)      za krátkodobé umístění …………………………………………….. 20,-  Kč/1 m2 a den

b)      za trvalé umístění …………………………………………………1000,-  Kč/1 m2 a rok

 

3. Za umístění reklamního zařízení:

a)      za krátkodobé umístění reklamy …………………………………..  50,-  Kč/1 m2 a den

b)      za trvalé umístění reklamy ……………………………………..    2000,-  Kč/1 m2 a rok

 

4. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí:

a)      za zařízení cirkusu …………………………………………… 1000,- Kč/1 provozní den

b)      za velkou pouťovou atrakci …………………………………… 600,- Kč/1 provozní den

c)      za malou pouťovou atrakci a houpačky  ………………………200,-  Kč/1 provozní den

d)      za střelnice a pouťové prodejní stánky   ……………………..  200,-  Kč/1 provozní den

 

5. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:

a)      pro osobní automobil (i v nepojízdném stavu) …………………………….200,-  Kč/rok

b)      pro nákladní automobil a autobus (i v nepojízdném stavu) ………………1000,-  Kč/rok

 

6. Za umístění skládky stavebního materiálu:

a)      u staveb realizovaných na základě platného stavebního povolení nebo na základě řádného
ohlášení stavebnímu úřadu ...............…………………………………...….50,- Kč/měsíc

b)      v ostatních případech ………………………………………………….. 100,-  Kč/měsíc

 

7. Za umístění stavebních zařízení ………………………………………..   1,-  Kč/1 m2 a den

 

8. Za použití veřejného prostranství pro pořádání kulturní a sportovní akce …….   20,- Kč/den

 

9. Za použití veřejného prostranství pro pořádání reklamní akce ……………….. 100,- Kč/den

 

 

Čl. 12

Osvobození od poplatku

 

     Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí:

a)      uživatelé veřejného prostranství, kteří pořádají kulturní nebo sportovní akci bez vstupného nebo akci, jejíž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)      invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo

 

 

Čl. 13

Splatnost poplatku

 

     Poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. část

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

 

 

Čl. 14

Poplatník

 

     Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které pořádají v územním obvodu obce Líně  kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, na nichž je vybíráno vstupné. Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

 

 

Čl. 15

Sazba poplatku

 

     Sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o DPH, je-li v ceně vstupného obsažena.

 

 

Čl. 16

Osvobození od poplatku

 

     Poplatek ze vstupného se neplatí:

a)      z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)      ze sportovních akcí pořádaných místními tělovýchovnými jednotami

c)      z kulturních akcí pořádaných místními organizacemi zájmových sdružení občanů
a místními tělovýchovnými jednotami

 

 

Čl. 17

Ohlašovací povinnost

 

     Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit Obecnímu úřadu Líně údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, výši vstupného a účel použití výtěžku.

 

 

Čl. 18

Splatnost poplatku

 

     Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. část

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

 

Čl. 19

 

      (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří je správce poplatku platebním výměrem. Správce poplatku může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

     (2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků,  ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 20

 

     Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

 

Čl. 21

 

     (1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

     (2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.

 

 

Čl. 22

 

     Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.7/1995 ze dne 30. března 1995 se zrušuje.

 

 

Čl. 23

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004. 

 

               Adolf   N o g a   v.r.                                              Michal   G o t t h a r t   v.r.

                    starosta obce                                                              místostarosta obce

 

Vyvěšeno dne:  17. 12. 2003                                                                                                       

Sejmuto dne:      2. 1. 2004

Vyvěšeno: 17. 12. 2003

Datum sejmutí: 2. 1. 2004

Zpět