Obsah

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací
rozhoduje:

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění