Obsah

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a
termínů

Lhůty:
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7  dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5,
písm. b) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k  působnosti povinného subjektu
(§ 14 odst.5,písm.c) - 7 dnů
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst.
7) - 10  dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o  informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro podání stížnosti, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či
nevydal rozhodnutí o  nevyhovění ( § 16 odst. 3) - 30 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:
Poskytování informací dle § 5  odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5
odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o  poskytnutí informace dle zákona č. 106/99
Sb., o svobodném přístupu k  informacím.
Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá


Kdo informaci poskytne
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a  soukromí fyzické osoby
(národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických
stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech
atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství (dle §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění)
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho,
kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným
pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo
není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.


Jaký je postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li
upřesněna do 30  dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí
žadateli do 7 dnů (§14 odst.5 písm. c)
- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci
nejpozději do 30  dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)