Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Líně
Líně

Podání do veřejného rejstříku

3. Pojmenování (název) životní situace

Podání do veřejného rejstříku

4. Základní informace k životní situaci

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách. Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy a je veden v elektronické podobě rejstříkovými soudy (§ 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - dále jen „zákon o veřejných rejstřících“ či „ZVR“).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrhu na zápis může podat pouze osoba v zákoně o veřejných rejstřících uvedená (nestanoví-li jiný zákon jinak) - § 11 odst. 1 ZVR. V případě konkrétních zapisovaných právnických osob pak za ně návrh podává jejich statutár. Speciální úprava pro zápis založených obchodních korporací je obsažena v ustanovení § 46 ZVR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Skutečnosti se do veřejného rejstříku zapisují na základě návrhu na zápis, který může podat pouze osoba v zákoně o veřejných rejstřících uvedená (nestanoví-li jiný zákon jinak) a návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (§ 11 ZVR). Návrh na zápis lze podat pouze na formuláři (§ 18 ZVR). Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem (§ 19 ZVR).

Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává (§ 22 ZVR).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu na zápis.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Veřejné rejstříky vedou rejstříkové soudy (§ 1 odst. 4 věta druhá ve spojení s odst. 1 ZVR). Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu má osoba své sídlo (§ 75 odst. 1 ZVR, ve spojení s § 85 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Zápis do veřejného rejstříku je též možné provést prostřednictvím notáře, avšak pouze za splnění zákonných podmínek (srov. § 108 až 118 ZVR). Zápis do veřejného rejstříku provede notář, který sepsal tzv. podkladový notářský zápis, tj. notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku nebo notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, v němž mají podklad zapisované skutečnosti [srov. § 110 ve spojení s § 108 písm. a) ZVR].

Výhodou zápisu notáře je, že prostřednictvím dálkového přístupu do veřejného rejstříku notář provede zápis obvykle velmi rychle. Notář je povinen zápis uskutečnit bez zbytečného odkladu po podání žádosti o zápis (§ 113 ZVR) a nejpozději do 3 pracovních dnů zaslat žadateli a ostatním osobám zapisovaným do veřejného rejstříku ověřený výstup z informačního systému veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy). Vedle provedení zápisu do veřejného rejstříku založí notář do sbírky listin související písemnosti [po jejich převedení do elektronické podoby; listiny, jejichž charakter neumožňuje převod do elektrické podoby, doručí notář bez zbytečného odkladu po provedení zápisu příslušnému rejstříkovému soudu (srov. § 114 odst. 2 ZVR)], které byly notáři předloženy a které se do sbírky obvykle zakládají.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Nevyplněno

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Návrh na zápis (výmaz či změnu údajů) musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem (§ 19 ZVR). Rozsah požadovaných příloh vyplývá ze ZVR (zejména § 66 a násl. ZVR).

Listiny určené k založení do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, je nutné zasílat ve formátu PDF (srov. § 18 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.; bližší informace lze získat zde https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL), a to následujícími způsoby:

  • Datovou schránkou

  • Na elektronickou adresu soudu (emailem)

  • Prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani

  • Webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz

  • Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro návrh na zápis (a to jak prvozápis, tak změnu zapsaných údajů či výmaz) je třeba použít elektronický formulář zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 18 ZVR a § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

Příslušný formulář je dostupný konkrétně na těchto internetových stránkách: https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=d4swf-pd9j367FefKcWG2XsG?0, nebo z úvodní stránky justice.cz – podání do veřejného rejstříku (formuláře) – inteligentní formulář. Výstupem elektronicky vyplněného formuláře je PDF dokument, který lze po doplnění přílohami zaslat rejstříkovému soudu v elektronické či listinné podobě. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává (§ 22 ZVR). Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zápis do veřejného rejstříku podléhá soudnímu poplatku. Soudní poplatky jsou upraveny zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „ZSP“). Výši poplatku lze zjistit v Sazebníku poplatků, který je přílohou tohoto zákona. Soudní poplatky a návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku upravuje konkrétně položka 11 Sazebníku.

Správu placení poplatků vykonává příslušný soud, u kterého je nebo bude vedeno řízení. Soudní poplatek se platí na účet zřízený u České národní banky pro příslušný soud a poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze platit kolkovými známkami (§ 8 ZSP). Kolkové známky se dají zakoupit na kontaktních místech veřejné správy (tzv. Czech POINT) nebo na vybraných poštách, případně i u soudu, pokud daný soud tyto kolkové známky nabízí. Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem nelze platit kolkovými známkami (pro zápis notářem viz § 108 a násl. ZVR).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestliže byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna, nebyl podán předepsaným způsobem, neobsahuje všechny předepsané náležitosti, je nesrozumitelný nebo neurčitý, nebyly k němu připojeny listiny, jimiž mají být podle tohoto nebo jiného zákona doloženy údaje o zapisovaných skutečnostech, nebo účel zakládané právnické osoby je v rozporu s ustanovením § 145 OZ (§ 86 ZVR). Rejstříkový soud vydá ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu soudu usnesení, kterým vyzve navrhovatele k odstranění vad návrhu nebo k doplnění chybějících listin. Lhůta k provedení zápisu počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rejstříkovému soudu doručeno podání, jímž byly vady odstraněny nebo listiny doplněny (§ 88 ZVR).

Pokud nebyl návrh na zápis odmítnut, rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do spolkového rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy, a zda případné navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným jménem, popřípadě není-li klamavé. Rejstříkový soud také zkoumá, zda provedení zápisu nebrání probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim (§ 90 ZVR).

Rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů (§ 96 ZVR). Lhůta běží ode dne podání návrhu. Byl-li však soudní poplatek za návrh zaplacen až v průběhu řízení nebo došlo-li ke změně návrhu, běží lhůta až ode dne zaplacení soudního poplatku nebo ode dne, kdy rejstříkovému soudu došel změněný návrh (§ 97 ZVR). Pokud rejstříkový soud neprovede zápis ani o návrhu nerozhodne v příslušné lhůtě, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty. To neplatí, byl-li před uplynutím této lhůty návrh vzat účinně zpět. Rejstříkový soud promítne zápis do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje za provedený (§ 98 ZVR). Rejstříkový soud vyrozumí účastníky o provedení zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tento zápis. Vyrozumění zašle rejstříkový soud také osobám, které se zapisují podle jiného zákona v rámci zápisu zapsané osoby. Výpis musí být odeslán nejpozději do 3 dnů od zápisu (§ 102 ZVR).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní další účastníci v rámci rejstříkového řízení nejsou, je však možné upozornit, že s návrhem na zápis je třeba doložit souhlas osob, které se zapisují v rámci zápisu osoby. Je tedy třeba jejich součinnost. Takovýto souhlas není třeba, plyne-li z jiných k návrhu na zápis dokládaných listin; u výmazu osoby zapsané v rámci zápisu právnické osoby se souhlas nevyžaduje. Není-li souhlas těchto osob udělen prohlášením osvědčeným veřejnou listinou, musí být jejich podpis na listině o udělení souhlasu úředně ověřen (§ 12 ZVR). Také je obecně třeba při návrhu na zápis doložit právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká. K doložení právního důvodu užívání prostor však postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny (§ 14 ZVR).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Viz výše v souvislosti s formulářem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nevyplněno

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nevyplněno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Nevyplněno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nevyplněno

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.11.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Kontakt

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 28 °C 16 °C
neděle 21. 7. déšť 23/17 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 26/15 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 28/16 °C

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sociální služby

Mapová aplikace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Jsme členy